Wie is IC - Internationaal Comité

Wie is IC

Ontdek het IC, onze missie, onze visie en onze regiowerking

Wie is IC

Over IC

Het Internationaal Comité (IC) is een multiculturele federatie met ongeveer 350 aangesloten verenigingen in heel Vlaanderen en Brussel. Elke vereniging heeft een eigen, zelfstandige werking en een unieke samenstelling op het gebied van nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.

Het IC zet zich in voor de versterking van de samenleving vanuit het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratieachtergrond. Als federatie werken we aan maatschappelijke participatie en sociale integratie, met speciale aandacht voor de belangrijkste thema's: participatie, cultuur, onderwijs, werk, en zorg en welzijn. We gaan partnerschappen aan rond deze thema's, variërend van kleinere tot grotere samenwerkingen, die bijdragen aan een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving.

Het IC ondersteunt actief de leiders en actieve leden van onze lidverenigingen en deelt onze expertise in een breed netwerk. Op deze manier versterken we hun rol, zowel binnen hun gemeenschap als in de bredere samenleving

Onze Missie

Het Internationaal Comité vzw is een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie die een emanciperende functie en brugfunctie vervult. Het IC verenigt en ondersteunt lidorganisaties van mensen met een migratieachtergrond. Het IC vertegenwoordigt de belangen van en samen met de aangesloten lidorganisaties. Als pleitbezorger faciliteren we maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid.

Toelichting bij de gebruikte termen

Onze visie

Lidverenigingen hebben voeling met de maatschappelijke relevantie van hun engagement en zijn in staat hun specifieke maatschappelijke rol(len) te (her)definiëren, te bewaken, uit te voeren en zowel in de diepte als in de breedte verder te ontwikkelen.

De sociaal-culturele participatie is een realiteit en lidverenigingen nemen actief deel aan strategische netwerken met o.a. beleidsmakers, diensten, onderzoekers en ondersteuners. De meerwaarde van etnisch-culturele diversiteit is erkend en wordt gelijkwaardig ingezet in alle geledingen van de maatschappij en leidt bijgevolg tot een inclusieve samenleving.

Het IC excelleert in het verlenen van diensten met een hoge kwaliteit, heeft een breed inzicht in de diverse problematieken en mogelijkheden waarmee de lidorganisaties geconfronteerd worden m.n. op het gebied van cultuur, onderwijs, welzijn, tewerkstelling en huisvesting, gezondheidszorg en armoede).

Toelichting bij de gebruikte termen

Meer over IC weten? 

Onze regiowerking          Ons bestuur          Medewerkers          Organogram          Onze geschiedenis

Kenninsmakingsbrochure

Sluiten